Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Νόμιμος Κάτοχος Ιστοσελίδας: e-psychotherapy.com
Έδρα: Αθήνα, Ελλάδα
τηλ. Επικοινωνίας: +306998297770
Email επικοινωνίας: contact@e-psychotherapy.com
Κάθε επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας (καλούμενος εφεξής ως «ο χρήστης») παρακαλείται, πριν συνεχίσει την πλοήγηση σε αυτήν ή πριν προβεί σε οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών της μέσω της εγγραφής του στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και, εφόσον διαφωνεί, να απόσχει από τη χρήση της.
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και την σχετική Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας μας. Με την χρήση της ιστοσελίδας μας και την συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα την πρακτική που περιγράφεται στην παρούσα και της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής την μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.
To e-psychotherapy.com έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες «Γενικούς όρους χρήσης» ή/και τους «Γενικούς όρους παροχής υπηρεσιών» ή/και την «Πολιτική Απορρήτου» ή ακόμη και να τερματίσει την ιστoσελίδα της ή/και τις υπηρεσίες της οποιαδήποτε στιγμή.
ΤΟ e-psychotherapy.com ΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΟΝΟ! ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΣ ΙΔΕΑΣΜΟΣ, HETEROGENEOUS IDEATION Κ.ΛΠ.) ΑΛΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ 166 ΚΑΙ ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΟΝΤΙΝΗ ΣΑΣ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΣΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ.
1. Βασικοί Ορισμοί (δυνάμει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων {ΓΚΠΔ} Κανονισμός ΕΕ 2016/679), όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 4624/2019 ΦΕΚ Α΄ 137/29.8.2019.
α) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως είναι το όνομα, το επάγγελμά, η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικία, η κατοικία, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, αλλά και η διεύθυνση IP του ηλεκτρονικού υπολογιστή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, την ερωτική ζωή και τις ποινικές διώξεις ή καταδίκες,
β) «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
γ) «υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,
δ) «εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,
ε) «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
στ) «εποπτική αρχή»: Ανεξάρτητη Διοικητική αρχή, η οποία έχει συσταθεί από το κράτος-μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 41 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680. Για την Ελλάδα είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
ζ) «περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον,
η) «κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου,
θ) «ψευδωνυμοποίηση»: η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο ώστε τα δεδομένα να μην μπορούν πλέον να αποδοθούν σε συγκεκριμένο υποκείμενο των δεδομένων χωρίς τη χρήση συμπληρωματικών πληροφοριών, εφόσον οι εν λόγω συμπληρωματικές πληροφορίες διατηρούνται χωριστά και υπόκεινται σε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν μπορούν να αποδοθούν σε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο,
ι) «σύστημα αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση,
ια) «τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
ιβ) «συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
ιγ) «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
ιδ) «δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

2. Υπεύθυνος Απορρήτου και Ιδιωτικότητας της παρούσας ιστοσελίδας.
2.1. Υπεύθυνος για την πολιτική απορρήτου και την τήρηση της ιδιωτικότητας είναι η ιστοσελίδα e-psychotherapy.com.
2.2. Σε περίπτωση που η περιγραφόμενη εδώ πολιτική ιδιωτικότητας, απορρήτου και τρόπου συμμόρφωσης με το πλαίσιο που θέτει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («GDPR») απαιτεί μελλοντικά επικαιροποίηση ή συμπλήρωση, οι χρήστες της ιστοσελίδας πρέπει να ενημερώνονται για την ύπαρξη τέτοιων αλλαγών, ώστε να λάβουν πλήρη γνώση αυτών και να επαναλάβουν την συγκατάθεσή τους στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας.
2.3. Tα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς της ιστοσελίδας e-psychotherapy.com. Το e-psychotherapy.com καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι παρεχόμενες μέσω της ιστοσελίδας υπηρεσίες και τα περιεχόμενά της να παρέχονται αδιάκοπα, με επιμέλεια και σεβασμό προς τη φύση των υπηρεσιών της. Ωστόσο, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται απόλυτα την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία της, σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διακοπής της, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή σε τεχνικά προβλήματα που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα επιρροής της, αλλά οφείλονται στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου. Σε κάθε περίπτωση, το e-psychotherapy.com διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει, επεκτείνει, βελτιώνει, τροποποιεί το σύνολο των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
2.4 Το e-psychotherapy.com δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι απαλλαγμένες από σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημιά του επισκέπτη/ χρήστη ή τρίτου, οφειλόμενη είτε σε κακή χρήση, είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες από τρίτους παρεμβάσεις σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του ιστότοπου. Το κόστος διορθώσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το e-psychotherapy.com. Είναι πιθανό για τη συντήρηση ή αναβάθμιση της πλατφόρμας ή της ιστοσελίδας να διακόπτει ή/και να τροποποιεί προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του ιστοτόπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η ι ιστοσελίδα e-psychotherapy.com δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των χρηστών προερχομένη από τη χρήση της πλατφόρμας ή/και του ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.
2.5. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας μόνο με αναγραφή της πηγής τους.

3. Περιεχόμενο Υπηρεσιών.
3.1. Οι παρεχόμενες από την παρούσα ιστοσελίδα υπηρεσίες συμβουλευτικής σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τον ειδικό ψυχικής υγείας (ψυχολόγο ή ψυχίατρο ή νευρολόγο), ούτε αντικαθιστούν την ψυχοθεραπευτική διαδικασία και τη θεραπευτική σχέση που υπάρχει μεταξύ ειδικού και θεραπευόμενου που παρέχεται κατά πληρέστερο τρόπο μέσω της δια ζώσης συνεδρίας. Σε περίπτωση που λαμβάνετε φαρμακευτική αγωγή ή παρακολουθήστε ήδη από ψυχίατρο ή νευρολόγο, παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τόσο εμάς όσο και τον υπεύθυνο ή/και εποπτεύοντα ιατρό σας για την επιθυμία σας να παρακολουθήσετε την online συμβουλευτική, ώστε να υπάρξει συναίνεση επ’ αυτού.
3.2. Σε περίπτωση έντονης δυσφορίας, κρίσεων πανικού, αυτοκτονικού ιδεασμού ή οποιασδήποτε άλλης έκτακτης ανάγκης, παρακαλούμε να ζητήσετε εξειδικευμένη βοήθεια από την πλησιέστερη μονάδα ψυχικής υγείας.
3.3. Τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αναδημοσιεύονται από την παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν επιστημονικές κρίσεις και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προσωποποιημένες διαγνώσεις ή συμβουλές και δεν εγγυώνται τα αποτελέσματα της εμπεριστατωμένης, πλήρους και άμεσης παροχής ψυχικής φροντίδας μέσω ζωντανών συνεδριών .
3.4. Το e-psychotherapy.com μέσω της παρούσας ιστοσελίδας προσφέρει τις υπηρεσίες της online συμβουλευτικής με οποιοδήποτε διαθέσιμο ηλεκτρονικό μέσο (Skype, email, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ) είναι συμβατό και εύχρηστο τόσο από την ίδια όσο και από τον χρήστη μετά από συνεννόησή τους. Για την πληρέστερη και ορθότερη παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε τα δεδομένα που μας γνωστοποιείτε να είναι αληθή και ειλικρινή. Ψευδείς και ανειλικρινείς δηλώσεις εμποδίζουν την σωστή συμβουλευτική διαδικασία.
3.5. Η συμφωνημένη μεταξύ του χρήστη και του e-psychotherapy.com αμοιβή (αναλυτικός τιμοκατάλογος θα αποσταλεί μετά από την ζήτηση του) καταβάλλεται πριν την έναρξη της online συνεδρίας στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, ενώ η αντίστοιχη απόδειξη παροχής υπηρεσιών θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον χρήστη εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.
3.6. Σε περίπτωση ακύρωσης της προγραμματισμένης συνεδρίας η ιστοσελίδα e-psychotherapy.com διατηρεί το δικαίωμα μη επιστροφής της συμφωνημένης αμοιβής και δεν φέρει καμία ευθύνη.

4.Όριο Ηλικίας.
4.1. Ο χρήστης που επιθυμεί να λάβει τις παρεχόμενες από την παρούσα ιστοσελίδα υπηρεσίες online συμβουλευτικής, πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Εάν είναι ανήλικος, επιτρέπεται να συμμετέχει σε online συνεδρία συμβουλευτικής, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν αυτή παρέχεται (Skype, ηλεκτρονικό μήνυμα κλπ), μόνο με την ρητή συναίνεση των ασκούντων την γονική μέριμνα (π.χ. και οι 2 γονείς (διαζευγμένοι ή μη), ή μόνο ο ένας αν του έτερου γονέα του έχει αφαιρεθεί η γονική μέριμνα με δικαστική απόφαση).
4.2. Σε περίπτωση που γίνει χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας από ανήλικο, χωρίς να τηρηθεί ο προαναφερόμενος όρος της συναίνεσης των ασκούντων την γονική μέριμνα, εξαιτίας της εσκεμμένης παροχής λανθασμένων προσωπικών πληροφοριών (π.χ. εσφαλμένη δήλωση της ηλικίας του χρήστη), η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη.

5. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
5.1. Κατά την επίσκεψη στην παρούσα ιστοσελίδα με απλή περιήγηση (ήτοι χωρίς εγγραφή του χρήστη σε κάποια ηλεκτρονική φόρμα ή δημιουργία προσωπικού λογαριασμού) συλλέγεται αυτόματα η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (ΙΡ) του υπολογιστή του επισκέπτη για την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και αποσκοπεί στην καταμέτρηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας. Πέραν τούτου, δεν συλλέγεται κανένα άλλο προσωπικό δεδομένο.
5.2. Ο χρήστης που επιθυμεί να επικοινωνήσει με e-psychotherapy.com είτε με σκοπό να χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες από την ιστοσελίδα υπηρεσίες είτε για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας του δύναται:
Α) Να αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) στη διεύθυνση contact@e-psychotherapy.com με αποτέλεσμα να γνωστοποιήσει αυτοβούλως στο e-psychotherapy.com τα στοιχεία της προσωπικής του διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e mail),
Β) Να συμπληρώσει στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας υποχρεωτικά το όνομά του, υποχρεωτικά ένα e-mail επικοινωνίας, καθώς και ένα πεδίο ελεύθερου κειμένου, όπου ο χρήστης θα καταγράψει -πολύ συνοπτικά- τον λόγο της επικοινωνίας του με την διαχειρίστρια. Τα δεδομένα αυτά γνωστοποιούνται αποκλειστικά στο e-psychotherapy.com με σκοπό την επικοινωνία της με το χρήστη και την παροχή σε αυτόν των υπηρεσιών που ο ίδιος αιτήθηκε.
Γ) Εάν ο χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί και να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στην ιστοσελίδα, θα ορίσει έναν προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password) και ένα όνομα χρήστη (user name). Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την διαχείριση και για όλες τις πράξεις που διενεργεί μέσω του προσωπικού του ονόματος χρήστη / κωδικού πρόσβασης και γενικότερα μέσω του λογαριασμού του (user account) και οφείλει να διαφυλάσσει τα στοιχεία του από τρίτους για διάστημα πέντε ετών, μετά την ολοκλήρωση των online συνεδριών, τα οποία τότε θα διαγράφονται από τον χρήστη της ιστοσελίδας.
5.3. Σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω πληροφορίων που γνωστοποιούνται από τον χρήστη οικειοθελώς στο e-psychotherapy.com είναι η άμεση και ουσιαστική επικοινωνία μαζί του, καθώς και η αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Οποιοδήποτε στοιχείο του χρήστη γνωστοποιηθεί ηθελημένα από τον ίδιο στο e-psychotherapy.com θεωρείται απόρρητο και προστατεύεται.
5.4. Για όσο χρόνο ισχύει η συμφωνία παροχής online υπηρεσιών συμβουλευτικής, το e-psychotherapy.com μπορεί να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που του έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης εκουσίως και βοηθούν στην εκπλήρωση των συμβουλευτικών σκοπών των παρεχόμενων υπηρεσιών.
5.5. Η αυστηρή τήρηση του απορρήτου των ως άνω προσωπικών δεδομένων από το e-psychotherapy.com, η μη γνωστοποίησή τους σε τρίτους και η μη χρήση τους για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που δεν σχετίζονται με την φύση των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών αποτελεί απόλυτη δέσμευση. Η δέσμευση αυτή αφορά και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα, πέραν των προαναφερόμενων, που αφορούν τους χρήστες και δόθηκαν εκουσίως από τους ίδιους.
5.6. Σε περίπτωση που το e-psychotherapy.com αντιληφθεί ότι τα προσωπικά δεδομένα χρήστη παραβιάστηκαν από τρίτον, υποχρεούται να τον ενημερώσει άμεσα και να πράξει παν δέον για την διαφύλαξή τους.
5.7. Όταν ο χρήστης καταβάλλει το αντίτιμο για τις παρεχόμενες από την ιστοσελίδα υπηρεσίες, τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της πληρωμής, όπως τα στοιχεία της πιστωτικής του κάρτας, δίνονται με την συγκατάθεση του χρήστη αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια να πραγματοποιήσει την συναλλαγή Τράπεζα.
5.8. Η ηθελημένη δήλωση ψευδών στοιχείων εγείρει δικαιώματα καταγγελίας ή/και αναφοράς στις αρμόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές.

6. Εχεμύθεια.
6.1. Στις online συνεδρίες ισχύει πλήρως το απόρρητο μεταξύ του συμβούλου και του πελάτη («χρήστη»), όπως στις δια ζώσης συνεδρίες. Συνεπώς, απαγορεύεται αυστηρά η κοινοποίηση σε τρίτους του περιεχομένου των online συνεδριών που έλαβαν χώρα μεταξύ του e-psychotherapy.com και του χρήστη, με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο κι αν αυτές πραγματοποιήθηκαν.
6.2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η γνωστοποίηση του περιεχομένου των online συνεδριών σε τρίτους υπό τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζει κάθε φορά το ισχύον νομικό πλαίσιο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και της Ποινικής Δικονομίας, π.χ. κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και σύμφωνης γνώμης του ανακριτή στα πλαίσια διερεύνησης κακουργήματος κ.ο.κ.

7. Δικαιώματα Χρήστη.
7.1. (Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης) Ο χρήστης έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του για τους Όρους Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας. Ωστόσο, με αυτόν τον τρόπο λύεται και η συμφωνία παροχής online συμβουλευτικών υπηρεσιών, αφού η επεξεργασία στοιχειωδών προσωπικών δεδομένων κρίνεται αναγκαία για την τήρησή της και τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεγεί μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο τηρούνται για διάστημα πέντε (5) ετών και εν συνεχεία διαγράφονται από την ιστοσελίδα.
7.2. (Δικαίωμα διαγραφής) Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να αιτηθεί, όποτε θελήσει και χωρίς να προβάλλει κάποιον ειδικό λόγο, την οριστική ή μερική διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων που είναι αντικείμενο επεξεργασίας από το e-psychotherapy.com., (π.χ. εφόσον τα δεδομένα του δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν)
7.3. (Δικαίωμα ενημέρωσης) Ο χρήστης έχει δικαίωμα οποτεδήποτε το θελήσει να ενημερωθεί για τον τρόπο που επεξεργάζεται το e-psychotherapy.com τα προσωπικά του δεδομένα. Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει σαφείς, διαφανείς και κατανοητές πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα που έχει καταχωρήσει ο ίδιος χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του χρήστη και γι’ αυτό παρέχονται οι πληροφορίες στους παρόντες όρους χρήσης σχετικά με το ποιο δικαίωμα θέλει να ασκήσει στην διεύθυνση contact@e-psychotherapy.com
7.4. (Δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης) Ο χρήστης έχει δικαίωμα οποτεδήποτε το θελήσει να ζητήσει τη διόρθωση των προσωπικών δεδομένων του που βρίσκονται υπό επεξεργασία, λόγω ελλείψεων ή ανακριβειών ή μεταβολών.
7.5. (Δικαίωμα φορητότητας). Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει να λάβει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που έχει παράσχει ο ίδιος στην ιστοσελίδα σε ηλεκτρονική μορφή ή να τις μεταφέρουμε σε τρίτο πάροχο.
7.6. (Δικαίωμα περιορισμού ή παύσεως της επεξεργασίας) Ο χρήστης έχει δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την προσωρινή ή οριστική παύση της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων χωρίς την διαγραφή του αρχείου που τηρεί το e-psychotherapy.com, ώστε να δύναται να ζητήσει τη συνέχιση της επεξεργασίας τους στο μέλλον.
7.8. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω δικαιωμάτων σας, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός εύλογης προθεσμίας από την ταυτοποίηση του υποβληθέντος αιτήματός σας, ενημερώνοντας σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για τους λόγους που τυχόν εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και στην ελληνική νομοθεσία.

8. Ευθύνη χρήστη- Απαλλαγή ευθύνης του e-psychotherapy.com.
8.1. Ο χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.
8.2. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος σε περίπτωση που αναρτήσει σχόλιο που θίγει την τιμή και την υπόληψη τρίτων, παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων ή το νόμο περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι ρατσιστικό, υβριστικό ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ποινικά κολάσιμο. Στην περίπτωση αυτή, η ιστοσελίδα έχει την ευχέρεια να διαγράψει το επίμαχο σχόλιο ή/και να διακόψει την εγγραφή του χρήστη- μέλους από την ιστοσελίδα.
8.3. Η πρόθεση της ιστοσελίδας του e-psychotherapy.com είναι να δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον για τον χρήστη και να του παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες. Όμως υπάρχουν παράγοντες που δεν μπορεί να ελέγξει όπως για παράδειγμα τα δίκτυα επικοινωνιών, τον αριθμό επισκεπτών καθώς και τις προθέσεις αυτών. Έτσι δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι απαλλαγμένες από σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημιά του επισκέπτη/ χρήστη ή τρίτου, οφειλόμενη είτε σε κακή χρήση, είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες από τρίτους παρεμβάσεις σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ιστότοπου. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για τη δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του ιστότοπου. Το κόστος διορθώσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το e-psychotherapy.com. Είναι πιθανό να διακόπτει ή/και να τροποποιεί προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του ιστοτόπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η ιστοσελίδα e-psychotherapy.com δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των χρηστών προερχομένη από τη χρήση της πλατφόρμας ή/και του ιστότοπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

9. Cookies
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies (δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα) για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της, τη σωστή περιήγηση του χρήστη. Με τη χρήση των cookies, η ιστοσελίδα «θυμάται» τις ενέργειες σας και δεν απαιτείται η επανεισαγωγή των πληροφοριών που είχατε δώσει κατά την προηγούμενη επίσκεψή σας σε αυτήν.
Θα σας ζητήσουμε να αποδεχτείτε τη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής κατά την πρώτη επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Ένα cookie είναι μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και συγκεκριμένα ένα αρχείο που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού και αποθηκεύεται από το πρόγραμμα περιήγησης. Το αναγνωριστικό στη συνέχεια αρχείο αποστέλλεται πίσω στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies βοηθούν στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή μας ενημερώνουν όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Επίσης, μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, σας επιτρέπουν να συνδέεστε με τις υπηρεσίες μας, συμβάλλουν στην καταπολέμηση των απατών και αναλύουν τις επιδόσεις του δικτυακού τόπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας εντοπίσουμε όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και καθώς περιηγείστε στον ιστότοπό μας και για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται, βοηθώντας μας να αναλύσουμε δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας.
Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο ιστότοπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά στην σελίδα μας e-psychotherapy.com μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε. Η μείωση των cookies ενδέχεται να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από τον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τον ιστότοπό μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών σχετικά με τη χρήση του ιστοτόπου μας. Επιπλέον χρησιμοποιούμε τα cookies για προωθητικές ενέργειες και ανάλυση της χρήσης του ιστότοπου μας.

10. «Δεσμοί» (links) προς άλλες ιστοσελίδες.
10.1. Η παρούσα ιστοσελίδα ενδέχεται να ανακατευθύνει σε άλλες ιστοσελίδες υπό τη μορφή συνδέσμων (“links”) ή να αναπαράγει δημοσιεύσεις από άλλες ιστοσελίδες επιστημονικού περιεχομένου, πάντα με αναγραφή της πηγής, με σκοπό την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με θέματα που ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν.
10.2. Ωστόσο, η πρόσβαση του χρήστη σε άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμου (ανακατεύθυνση) γίνεται με δική του ευθύνη, καθώς η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης και τη διαχείριση της άλλης ιστοσελίδας (link). Παρακαλούνται οι χρήστες που ανακατευθύνονται σε άλλο ιστότοπο να μελετήσουν τους όρους χρήσης του πριν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.
10.3. Είναι πιθανό να υπάρξουν παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων με τη χρήση συνδέσμων (links/ hyperlinks), προς το σκοπό της διευκόλυνσης των χρηστών της πλατφόρμας και της ιστοσελίδας. Υπογραμμίζουμε ότι οι δικτυακοί τόποι στους οποίους γίνεται παραπομπή υπόκεινται στους όρους χρήσης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η εμφάνιση των συνδέσμων αυτών στον ιστότοπο του e-psychotherapy.com δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το e-psychotherapy.com και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που ενυπάρχουν σε αυτούς.

11. Newsletters («Ενημερωτικά Δελτία»).
11.1. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε από την παρούσα ιστοσελίδα ενημερωτικά δελτία με πληροφοριακό περιεχόμενο σχετικό με τις υπηρεσίες της, μπορείτε να μας αποστείλετε μήνυμα δηλώνοντας την επιθυμία σας αυτή στο contact@e-psychotherapy.com και χορηγώντας μας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) και το όνομά σας ή ψευδώνυμο (προαιρετικά).
11.2. Ο εγγεγραμμένος στη λίστα των λαμβανόντων ενημερωτικά δελτία, μπορεί όποτε το θελήσει και χωρίς να προβάλλει κάποιο ειδικό λόγο να ζητήσει από το e-psychotherapy.com την διαγραφή του από αυτήν και την παύση αποστολής ενημερωτικών δελτίων. Η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί άμεσα.

12. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
12.1. Οι ανωτέρω όροι χρήσης της ιστοσελίδας καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωσή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, όπου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο υπερισχύει.
12.2. Σε περίπτωση που προκύψει διαφορά αφορούσα τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα και εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο. 12.3. Στην περίπτωση που κάποια διάταξη των ανωτέρω όρων
καταστεί αντίθετη προς την ελληνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και ο χρήστης παρακαλείται να μην την λάβει υπόψιν μέχρι αυτή να διαγραφεί από την ιστοσελίδα. Ωστόσο, η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης δεν θίγεται.
12.4. Αν έχετε διαπιστώσει οποιοδήποτε πρόβλημα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ή στους ανωτέρω όρους χρήσης που άπτεται δεοντολογικών, νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο contact@e-psychotherapy.com για την άμεση διευθέτησή του. Αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας καλέσετε στο +306998297770 ή να αποστείλετε e-mail στο contact@e-psychotherapy.com

13. Δικαιώματα της ιστοσελίδας
13.1. Η ιστοσελίδα e-psychotherapy-com έχει το δικαίωμα να τερματίσει τον ιστότοπό της και τις υπηρεσίες της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη.
13.2. Περαιτέρω, διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, να αναστείλει, να αρνηθεί ή να καταργήσει την πρόσβαση σε ολόκληρη ή μέρος της ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε υπηρεσίας και να αρνηθεί την πρόσβαση σε οποιοδήποτε πρόσωπο κατά την διακριτική της ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση ή οποιαδήποτε ευθύνη, π.χ. όταν θα έχει υποπέσει σε κάποια κολάσιμη ποινικά πράξη.
13.3. Το περιεχόμενο των υπηρεσιών που παρέχεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συμβουλή, ενθάρρυνση, πρόταση, οδηγία ή καθοδήγηση προς τους χρήστες να πράττουν με συγκεκριμένο τρόπο, αλλά είναι στη διακριτική ευχέρειά τους να ενεργούν, όπως οι ίδιοι επιθυμούν και η ιστοσελίδα e-psychotherapy.com δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτό.

wpChatIcon